Vacature Hoger Veiligheidskundige (HVK)

HVK adviseurs met een relevante HBO- of WO opleiding, inzetbaar bij beleidsontwikkeling, advisering tijdens ontwerp- en bouwactiviteiten, complexe Arbo gerelateerde vraagstukken of gerichte opdrachten.

Doelstelling Hoger Veiligheidskundige

Adviseren van de (project)organisatie op management / bestuurlijk niveau ten aanzien van Arbo.

AANPAK

Wij zullen een HVK adviseur selecteren die het beste past binnen uw organisatie of project. Dit doen wij op basis van de door u verstrekte gegevens zoals benodigde ervaring, (project)locatie, inzetduur en fulltime of parttime inzet. Na een voorselectie ontvangt u van ons een overzicht van de deskundigen en een vrijblijvende offerte. Na ontvangst van uw opdrachtbevestiging zullen wij onze medewerkers instructies geven op basis van uw verwachtingen en zullen de werkzaamheden in overleg met u starten.

BESCHRIJVING vacature hoger veiligheidskundige 

Onze medewerkers beschikken over de benodigde theoretische kennis en praktijkervaring om de veiligheid, gezondheid en welzijn van het arbeidsmilieu te bevorderen, zoals omschreven is in Artikel 19 van de Arbo-wet. Dit kan bedrijfsbreed plaatsvinden. Op vestiging- of hoofdkantoorniveau, maar ook op projectniveau zijn onze medewerkers de aangewezen personen om projectveiligheid in al haar facetten te coördineren. Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden van de HVK:

 • Uitvoeren van alle mogelijke risico-inventarisaties en -evaluaties;
 • Uitvoeren van en advisering aangaande ontwerpstudies (o.a. HazOp);
 • Toepassen van de wettelijke kaders en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden;
 • Ontwikkelen van veiligheidskaders / normen en het hierop gerichte veiligheidsbeleid, evenals advies over de implementatie en borging van het veiligheidsbeleid;
 • Opstellen / ontwikkelen van veiligheidsprocedures, V&G plannen, jaarplannen, jaarverslagen, projectveiligheidsplannen, evenals het evalueren, modificeren en implementeren daarvan;
 • Aansturing van de onder hem/haar ressorterende coördinatoren/adviseurs;
 • Periodieke rapportage op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • Uitvoeren / coördineren van systematisch incidentenonderzoek;
 • Interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent;
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgever, overheidsdiensten en toezichthouders (Arbeidsinspectie e.d.).

Arts Safety B.V. . is internationaal actief op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Met vaste adviseurs en adviseurs op projectbasis, zijn wij gespecialiseerd in het adviseren en ontwikkelen van structurele oplossingen ten behoeve van management vraagstukken en het bemiddelen van interim HVK projecten.

VACATURE VEILIGHEIDSKUNDIGE HVK TE ALLEN TIJDE NAUWKEURIG VERVULT

Arts Safety B.V. vult uw vacature veiligheidskundige op HVK niveau naar uw wensen in, rekening houdend met uw interne bedrijfscultuur. Aan de hand hiervan wordt de beste hoger veiligheidsdeskundige, ofwel een interim HVK adviseur, gekozen die met zijn of haar achtergrond, eigenschappen, capaciteiten en passie aansluit bij uw organisatie. 

vacature hoger veiligheidskundige

Het salaris van een hogere veiligheidskundige kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder locatie, sector, ervaring, opleidingsniveau en verantwoordelijkheden.

De taken van een hogere veiligheidskundige kunnen variëren afhankelijk van de sector en het type organisatie, maar ze omvatten over het algemeen:

 1. Risicoanalyse: Het identificeren en evalueren van potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek. Dit omvat het beoordelen van zaken zoals gevaarlijke stoffen, fysieke risico’s, ergonomische factoren en meer.

 2. Veiligheidsbeheer: Ontwikkelen, implementeren en coördineren van veiligheids- en gezondheidsprogramma’s en -procedures om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Dit kan het opstellen van veiligheidsplannen, trainingsprogramma’s en noodprocedures omvatten.

 3. Compliance: Zorgen dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dit omvat het volgen van nationale en internationale normen en voorschriften.

 4. Advies en training: Adviseren van management en werknemers over veiligheidskwesties en het verstrekken van training om bewustzijn te vergroten en veiligheidspraktijken te bevorderen.

 5. Onderzoek: Uitvoeren van onderzoeken naar ongevallen, incidenten en bijna-ongevallen om de oorzaken vast te stellen en preventieve maatregelen te identificeren.

 6. Continu verbeteren: Voortdurend evalueren en updaten van veiligheids- en gezondheidsprocessen op basis van nieuwe informatie en ontwikkelingen in het vakgebied.

Een hogere veiligheidskundige speelt een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving en het beschermen van werknemers tegen potentieel gevaarlijke situaties.

 1. Educatie: Om hoger veiligheidskundige te worden, begint het meestal met het behalen van een relevant diploma in een vakgebied zoals veiligheidskunde, arbeidsveiligheid, techniek, milieukunde of een gerelateerd gebied. Dit legt de basis voor je begrip van veiligheidsprincipes en -praktijken.

 2. Specialisatie: Na het behalen van je initiële opleiding, kun je ervoor kiezen om je te specialiseren in een specifiek gebied binnen veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld industriële veiligheid, bouwveiligheid, gezondheid op het werk of milieubeheer omvatten. Door je te specialiseren, kun je dieper in specifieke veiligheidskwesties duiken en je expertise opbouwen.

 3. Doorlopende educatie: Het veld van veiligheid blijft zich ontwikkelen met nieuwe technologieën, regelgeving en beste praktijken. Doorlopende educatie is cruciaal om bij te blijven met deze veranderingen. Dit kan variëren van het volgen van geavanceerde cursussen en workshops tot het bijwonen van conferenties en het lezen van vakliteratuur. Het behalen van geavanceerde certificeringen kan ook deel uitmaken van je doorlopende educatie.